A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Katalógusok
WEB OPAC
Válogatások
Tematikus ajánlók
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
1956 Vas megyében

1956 Vas megyében  
   
Vas megye  
Ez történt Vas megyében. Összeáll. R. Farkas Klári.  [Bp.] Kossuth, 1957. 94 p. Hb. 174
Kozma Gábor: Vasi "fehér könyv" 1956-ról. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 6. p
Az 1957-ben megjelent "Ez történet Vas megyében" címû könyvben megjelent rágalmakról, elítélt személyekről
P 5
KOZMA Gábor:  A vidék forradalma. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 6. p.
Az 1956-os Vas megyei eseményekről az Ez történt Vas megyében  című könyvből vett idézetek kommentálása alapján         
P 5
VARGA Gábor:  A forradalmi ifjúsági szövetség élén. = Vasi Fiatal, 1972. 1. sz. 3. p.
Barnák János, a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség Vas megyei Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke 1956-ban     
Hg 95
Részvétel, részvéttel. = Vas Népe, 1989. jún. 16. 5. p.    
Névsor azokról, akik Vas megyében születtek, és akiket 1956. dec. 20. és 1961. dec. 13. között végeztek ki az 56-os eseményekben való részvételükért     
P 5
Vas megye. = 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22. – november 5. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Zrínyi, 1991. 535-545. p.     943.9 E 99
BERKI Mihály: A karhatalom 1956-1957-ben. 19. rész.  Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = Új Magyarország, 1992. okt. 3. 14. p.
Vas megyei kommunista pártvezetők karhatalmi szervezkedése 1956-1957-ben
P 90
   Ua. részben: Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = B. M.: Pufajkások. Bp. 1993. 122-126. p. 943.9 B 55
Vas Megye Tanácsa távmondati könyve. 1956. október 24-28. Közli: Feiszt György. = Évkönyv I. Szerk.biz. Bak János. Bp. 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete, 1992.  191-197 p. Töredék a Vas Megyei Tanács távmondati könyvének iratanyagából     943.9 E 98/1
MAYER László:  Adatok az 1956-os forradalom Vas megyei résztvevőiről. = Vas megyei levéltári füzetek. 6. köt. Előadások Vas megye történetérõl II. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 1993. 265-275 p. 
A Vas Megyei Bíróság irattárában őrzött, 1991-ben a Vas Megyei Levéltárba átvett 1957-1960 között tárgyalt büntetőperek iratai alapján   
943.9 V 54/6
PÁLMÁNY Béla: Menekülők és határőrök macska-egér harca a magyar-osztrák határon (1956 november - 1957 január). = Rebellitás, 1994. 4-5. sz. 16-25. p.
Vas megyei vonatkozásokkal   
Z 119
RADAKOVITS Béla: 40 éve történt. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, és annak hatása községeinkre. = Határmenti Krónika, 1996. 2. sz. dec., mell. II. p.     X 880
Vas megye. = 1956 vidéki sajtója. Összeáll. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Korona, 1996. 657-703. p.
A Vasmegye c. napilap 1956. okt. 23-28., nov. 5-i, a Vasi Hírlap 1956. okt. 31., nov. 1., 3-i számának másolata    
943.9 E 99
KAPILLER Ferenc: Emléktöredékek '56-ról. Beszélgetés egy ludovikás tiszttel. = Vasi Szemle, 1997. 1. sz. 60-64. p.      X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960. Szombathely.
Vas Megyei Honismereti Egyesület, 1997.  481, 5 p.     
Hd. 2443
Rendőrségi napi jelentések. [Összeáll. Kajári Erzsébet]. Bp. Belügyminisztérium; 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézet Közalapítványa, 1997. (Belügyi iratok ; 1-2.)
1. köt. 1956. október 23. – december 12.  571 p.
2. köt. 1956. december 13. - december 31. 476 p.
A Vas megyei rendőrkapitányság és a szombathelyi Hazatelepítő központ jelentéseivel is   
Olvasóterem
350 R 571-2
Forradalmi napok - a korabeli megyei lapokban. = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
A Vasmegye és a néhány napig létező Vasi Hírlap napilapok 1956. októberében megjelent cikkeiről, tudósításairól   
P 5
SIMON Erzsébet: Naponta kivégzéshez sorakoztatták... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 4. p.
Szénhegyi János répcelaki teherautósofőr visszaemlékezése az 1956-os vas megyei eseményekre      
P 5
   
Bozsok  
FEKETE János: Forradalom a határ mentén. Százával menekültek Bozsokon át. = Savaria Fórum, 2005. nov. 5. 9. p.
Fekete János visszaemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire Bozsokon
Hi 87 
   
Kemenesmihályfa  
ORDAS Iván: Egy másik Vidos József...= Vas Népe, 1993. dec. 22.  5. p.    Az 1956-os hős Vidos Józsefről       P 5
TAKÁCS Anna: "Én azt tartom, mindenért áldoznunk kell". Az egyszeri kulákfiú ma alpolgármester. = Vasvármegye, 1991. jan. 20. 10. p.
Ambrus Géza  visszaemlékezése az 1956-os forradalom eseményeire
P 80
   
Körmend  
KOMJÁTHY Kálmán:  Naplórészletek. = Rábavidék, 1990. nov.19.  4. p.
Naplórészletek Körmenden 1956. október 23-tól november 10-ig lezajlott eseményekről
Hi 86
Mi történt Körmenden 1956-ban. = Rábavidék, 1990. nov. 30. 4-5. p., dec. 21. 5. p., 1991. jan. 18. 5. p.  Hi 86
HORVÁTH Imre: Mi történt Körmenden 1956-ban? Ahogy egy szemtanú látja. = Rábavidék, 1991. febr. 1. 5. p.
Horváth Imre beszámolója a Körmenden 1956. október 23. és november 4. között történtekről         
Hi 86
HOMOLKA Gyula: A valódi 56 Körmenden. Egy szemtanú visszaemlékezése. = Rábavidék,  1991. okt. 23. 1-2. p.
Homolka Gyula - aki 1956-ban a körmendi járás tanácselnöke volt - visszaemlékezése
Hi 86
KOMJÁTHY Kálmán: A vérbe fojtott forradalom. Ahogy a szemtanú látta. = Rábavidék, 1993. okt. 22.  2. p.
A szervező visszaemlékezése az 1956. október 23-án Körmenden történt eseményekre   
Hi 86
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Öt nap tanácselnökségért - fél évig rabkenyéren. = Körmendi Figyelő, 1993. okt. 22. 1., 5. p.
Beszélgetés Homolka Gyulával       
Hg 320
DOMONKOS László: Emlékszilánkok tanári pályám elejéről (Körmend, 1956 ősze). = Körmendi Figyelő, 1996. dec. 11. 4-5. p. Hg 320
   
Kõszeg  
WÉBER Viktor: Mi történt Kőszegen 1956-ban? = Kőszeg és Vidéke, 1991. 11. sz. 7. p.
A helyi forradalmi bizottság tagjának visszaemlékezése
Hi 78
MESTER István: Kőszeg 1956-ja - a postavezető szemével. = Vasi Honismereti Közlemények, 1992. 2. sz. 33-38. p.
Az 1956. október - novemberi kőszegi eseményekről
X 379
DOMONKOS László, P.: 1956 Kőszegen (1-3.) = Kőszeg és Vidéke, 1997. okt. 17. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 14. 6. p.
A kőszegi pap emlékezése az 1956-os eseményekre
Hi 78
KISS János: Ami az '56-os cikkből kimaradt. = Kőszeg és Vidéke, 1997. nov. 28. 5. p.
Beszélgetés P. Domonkos László plébánossal, a kõszegi 1956-os eseményekről
Hi 78
KOZMA Gábor: Cőgerből lett a kőszegi hazafi. = Vas Népe, 2000. jan. 22. 5. p.
Beszélgetés a jelenleg Svájcban élő, kőszegi születésű Szentessy Olivérrel
P 5
   
Magyarnádalja  
HUSZÁR János:  Az 1956-os forradalmi események Magyarnádalján. = Határmenti Krónika,  1996. dec. 2. sz., mell. III. p. Hg 338
   
Oszkó  
ZÁGORHIDI CZIGÁNY Szabolcs:  Emlékeim az 1956-os forradalom oszkói eseményeiről. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 562-566. p.
Események 1956 decemberétől 1959 szeptemberéig
X 75
   Ua.: Dobszó Oszkó, 1995. 8. sz. 1. p., 9. sz. 1. p., 1996. 1. sz. 1.,2. p.      Hg 351
   
Õriszentpéter  
CSILLAG Miklós: 1956 őszén. = Szentpéteri Krónika, 2003. 9. sz. 4. p.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc őriszentpéteri eseményeiről 
 
   
Pinkamindszent  
NAGY Győző:  Megüzent forradalom. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 10. p.
A pinkamindszenteni lakosok visszaemlékezései az 1956-os eseményekre      
P 5
   
Sárvár  
MOLNÁR Zoltán, V.: Díszsírhely az ötvenhatos nemzetőrnek. Török István hazatért. = Sárvári Hírlap, 1991. 6. sz.  1. p.
A sárvári születésû, 1958-ban kivégzett nemzetőr-mártír ápr. 12-i sárvári temetéséről
Hi 79
CSORBA Boldizsár: Bajtársunk volt Abai Imre. = Ötvenhatos Nemzeti Párt Lapja, 1992. okt. 10. 1. p.
Emlékezés Abai Imrére, aki 1952-től 1965-ig Sárváron lelkipásztorként tevékenykedett
Hg 295
MARTON Lajos:  Emlékeim Abai Imréről. = Sárvári Hírlap, 1992. okt. 23.  5. p. Hi 79
BODORKÓS András: Lecsendesítette a háborgó tengert.  Abai Imre emléke. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 9. p. P 5
SZIBLER Imréné: Akikért a harang szól. Részletek. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 553-561. p.
Az 1956-os forradalom eseményei és az 1957-es megtorlások Sárváron
X 75
BAJONTAI Imre: Mi történt Sárváron 1956-ban? = Vasi Szemle, 1997. 5. sz. 657-666. p.
A forradalom eseményei a szerző visszaemlékezéseiben
X 75
   Ua. részben: Sárvári Hírlap, 1996. okt. 25.  7. p. Hi 79
   
Szentgotthárd  
FORGÁCS Bernadett: Azt hittük, életképes lesz a forradalom. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés a Kanadában élő Hári Istvánnal, aki 1956-ban a szentgotthárdi Nemzeti Tanács elnöke volt
P 5
SZENKOVITS Péter: Soha, semmit nem adtak fel. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 9. p.
A Körmenden élő Németh Imre és Németh Imréné személyes hangú visszaemlékezése az 50-es évekbeli bebörtönzésükre, az 1956-os szentgotthárdi eseményekre, az azt követő letartóztatásukra        
P 5
NÉMETH F. Bernadett : Az ezüst érdemkereszt. Bíró Jenő, az 56-os Szövetség helyi elnöke a forradalomról, a kitüntetésrõl . = Vas Népe, 2005. nov. 4. 5. p.
Bíró Jenőnek, az 56-os Szövetség szentgotthárdi szervezete elnökének visszaemlékezése 1956-os letartóztatására
P 5
   
Vasvár  
PRIEGER Zsolt: Hannibál tanár úr Vasvárról. "Kis nagy ember volt". = Vas Népe, 1993. okt. 22. 7. p.
Az 1956-os vasvári események fõszereplőirl, a vasvári Petőfi Sándor Általános Iskola két pedagógusáról, Puskás Sándorról és Szakály Jánosról     
P 5
TAUSZ István: "56-os az, aki a maga módján vívta meg a saját szabadságharcát". = Vasvári Újság, 2003. okt. 31. 2-3. p.
Nagy Alajos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség tiszteletbeli elnöke beszélt a forradalommal kapcsolatos személyes emlékeiről
Hg 289
   
Szombathely  
1956 szombathelyi áldozatai. = Magyar Nyugat, 1989. 2. sz. 12. p.
Az áldozatok névsora
Y 568
HALMÁGYI Miklós: Megtorlás mégis volt. = Tér-kép, 1989. 20. sz. 8. p.
Beszélgetés dr. István Lajossal, az 1956-os népfelkelésben játszott szerepéről, a szombathelyi eseményekről
Y 547
KONCZ Endre: Szombathely 1956. = Tér-kép, 1989. 32. sz. 10-11. p.
Az 1956-os népfelkelés szombathelyi eseményeiről
Y 547
A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. - november 9.  Szerk. Kenedi János.  Bp. Századvég  Nyilvánosság Klub, 1989.  507 p. - (Századvég füzetek ; 3.)
A Szombathelyi Rádióban elhangzott hírek közlésével
943.9 F 74/3
LAKATOS Ferenc:  Így hullt le a vörös csillag. Emlékezik a két főszereplő. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 3. p.
Az 1956. okt. 28-i szombathelyi eseményrõl, a vörös csillagnak és a címernek a megyei tanács épületérõl való eltávolításáról. Nagy Sándor és Dorner Dénes visszaemlékezése  
P 5
KOMONDI Gábor: 1956. október 23. A Vas Megyei Nemzeti Bizottság elnöke: dr. Welther Károly. Beszélgetés a leányával, Welther Ildikóval. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 5. p.
Megemlékezés dr. Welther Károly ügyvéd 1956-os tevékenységéről
P 5
DUGMANITS Csaba:  Vas megye "Nagy Imréje". = Vas Népe, 1991. okt. 22.  7. p.
Beszélgetés a Budapesten élő Horn Miklóssal, az 1956-os Vas megyei eseményekről, a forradalomban játszott szerepéről       
P 5
PRIEGER Zsolt: 1956 Szombathelyen. A munkástanácsoktól a deportálásokig. Beszélgetés dr. Kövér Istvánnal, az Éhen Gyula Kör alelnökével. = Vas Népe, 1992. okt. 22. 9. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeiről
P 5
PRIEGER Zsolt: Szakdolgozat: a "tiltott gyümölcs". = Vas Népe, 1992. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés 1956. szombathelyi eseményeiről a ma Budapesten tanító Tajta Gáborral, aki a  Vas megyei 1956-os forradalmi eseményekről írt szakdolgozatot 1986-ban       
P 5
NÉMETHY Mária: Tibola Imre emlékezik 1956. október 28-ra. A forradalom nagy napja Szombathelyen. = Vas Népe, 1992. okt. 28. 3. p.
Beszélgetés Tibola Imrével, a szombathelyi székesegyház főplébánosával életéről, az 1956-os forradalomban betöltött szerepéről, az akkori szombathelyi eseményekről
P 5
PRIEGER Zsolt: "Túl sok ma a hős..." Még egyszer a szombathelyi '56-ról. = Savaria Fórum, 1992. okt. 30. 2. p.
Beszélgetés Füzessy József volt birkózó edzővel, az 1956-os forradalom történéseiben vállalt szerepéről
Hi 87
NÉMETH Lajos: 1956 : Halál vagy életfogytiglan!? I-III.  = Vasvármegye, 1993. okt. 24. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 7. 4. p.
Beszélgetés Füzessy József birkózó edzővel, a szombathelyi Járműjavitó egykori dolgozójával életéről a szombathelyi 1956-os forradalmi eseményekről, az ÁVH-s laktanyai lázadásról, a forradalmat követő megtorlásokról
P 80
EKLER Dezső: 1956 november 4. "Azt hittem vége!" = Vasvármegye, 1993. nov. 7. 1., 3. p.
A szombathelyi dr. Ekler Dezső visszaemlékezése az 1956-os forradalmi eseményekre
P 80
KURUCZ Miklós:  "Mi nem lövünk a népre". Egy határõrtiszt vallomása. = Vas Népe, 1994. febr. 8. 3. p.
Beszélgetés Dorner Dénes nyugállományú ezredessel, aki 1956 tavaszától a Szombathelyi Határőrkerület parancsnokhelyettese volt, majd október 23-án megválasztották a forradalmi katonai tanács elnökének
P 5
NÉMETH Lajos: Itt félned, halnod kell. = Vasvármegye, 1994. máj. 8. 8-9. p.
Beszélgetés a vaskeresztesi Szili Lászlóval 1956-os szombathelyi emlékeiről
P 80
BÓDIZS Mária:  In memoriam 1956. október 24. - november 4. = Savaria Fórum, 1995. okt. 20. 6. p.
Szentidai József nyugalmazott szombathelyi tanár, a volt Vas megyei Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjának emlékezése a szombathelyi 1956 október végi történésekre    
Hi 87
FÜZESSY József: Az állomáson. Egy megelőzött vérfürdő. = Savaria Fórum, 1996. okt. 22. 8-9. p.
Szombathely 1956-os eseményeiről és az azt követő idõszakról     
Hi 87
A szitává lőtt kabát. (Újra a tanácsházi lövöldözésről...). = Savaria Fórum, 1996. dec. 6. 15. p.
Az 1956. nov. 4-én a szombathelyi városi tanács Kőszegi utcai épületében porta szolgálatot teljesítő Pingitzer György leányának visszaemlékezése az akkori eseményekre   
Hi 87
MAYER László: Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeinek fotóiból. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 4. sz. 5-10. p. X 379
FÜLÖP Ferenc: A szombathelyi ÉDÁSZ munkástanácsában. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 527-544. p.
Visszaemlékezés az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeire          
X 75
KÖVÉR István: Hősi halottaink. Az 1956. november 4-i szovjet orvtámadás során Szombathelyen elesettek jelenleg ismert névsora. = Vasi Szemle, 1996.  4. sz. 567-570. p. X 75
TIBOLA Imre: 56-os emlékeim... Katolikus papok a szombathelyi eseményekben. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 505-525. p. X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Szombathelyen, 1956-1960. Szombathely. Vas Megyei Honismereti Egyesület ; Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1996.  265, 109 p. Hd 2404
SZIGETVÁRY Ferenc: Munkástanács a Vas Megyei Gyógyszertár Vállalatnál, 1956-ban. = Vasi Szemle, 1997. 3. sz. 345-355. p. X 75
MAYER Rudolf:  "Egy örök éjet kell még átaludnunk". = Savaria Fórum, 1997. okt. 23. 3. p.
Dr. Welther Károly ügyvédrõl. Beszélgetés lányával, Kecskésné Welther Ildikóval
Hi 87
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Agyonlőtték, hogy ne beszéljen... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
Márfy Alfréd (1936-1956) szentkirályi nemzetőr haláláról, a Vas Megyei Rendőrfőkapitány-ság épületénél történt 1956-os eseményekről   
P 5
SZENKOVITS Péter: Tûzvonalban, tehetetlenül. 1956. november 4. Szombathely, Sztálin út 22. Szinte valamennyi lakó a lépcsőházban volt. = Vas Népe, 2000. okt. 21. 5. p.
Az 1956. nov. 4-én történtekre emlékeznek a Széll K. u. 22. sz. ház lakói
P 5
KOZMA Gábor: Forradalom és bukás. Ez történt Szombathelyen - Visszafogott forradalom - Szovjet sortüzek. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
NÉMETHY Mária:  Ügyvédből lett forradalmárrá. Emlékezés dr. Welther Károlyra, az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökére. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
A Szabad Szombathelyi Rádió. = Vas Népe, 2000. nov. 22. 5. p.
Az 1956. okt. 28-tól nov. 4-ig mûködött rádió történetéről, munkatársairól, helyéről az általuk sugárzott adásokról
P 5
Vasutasok 1956-57-ben. = Vas Népe, 2000. dec. 4.  5. p. P 5
ÓVÁRI Gábor: 1956 októbere Szombathelyen. = Savaria Fórum, 2004. okt. 24. 8. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeirõl  a korabeli Vasmegye c. újság október végi számaiban megjelent írások alapján
Hi 87
ÓVÁRI Gábor: Ügyvédből forradalmár. Emlékezés dr. Welther Károlyra. = Savaria Fórum, 2004. okt. 29. 9. p. Hi 87
   
Gépeltérítés  
1956. júl. 13.  
Légikalózok.  Banditatámadás a budapest – szombathelyi utasszállító gépen. = Vasmegye, 1956. júl. 15. 3. p. Hi 9
Az elrabolt repülőgép utasainak beszámolója élményeikről. = Vasmegye, 1956. júl. 22. 3. p. Hi 9
KOZMA Gábor: Szombathelyre indult. 1956. az eltérített Malév-gép. = Vas Népe, 1990. dec. 10. 4. p. P 5
KOZMA Gábor: Nem tűrt – tüzelt az ávós. 1956. Malév-gép, mi történt? = Vas Népe, 1990. dec. 13. 5. p. P 5
1956. okt. 15.  
Újabb repülőgéprablási kísérlet a Szombathely – zalaegerszegi útvonalon. = Vasmegye, 1956. okt. 16. 1. p. Hi 9
MARKOVITS Ilona: Újabb részletek a repülõgép elleni meghiusult banditatámadásról. Mit mondanak az utasok? = Vasmegye, 1956. okt. 17. 1. p. Hi 9
Államvédelmi tisztek kitüntetése a repülõgépen történt banditatámadás megakadályozásáért. = Vasmegye, 1956. okt. 18. 1. p. Hi 9
Köszönet a bátorságért. = Vasmegye, 1956. okt. 20. 2. p. Hi 9
SZERDAHELYi Pál: Két szemtanú jelentkezett. 1956. Mi történt az eltérített Malév-géppel Szombathelyen? Fõszerepet kaptak az ávósok. = Vas Népe, 1991. jan. 12. 14. p. P 5
A politikai pártok és a forradalom Magyar Dolgozók Pártja/ Magyar Szocialista Munkáspárt
Az MDP Vas Megyei Végrehajtó Bizottságának levele a párt központi vezetéséhez. = Vasmegye, 1956. okt. 24. 1. p.
Hi 9
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 54-55. p. 943.9 E 99
A Magyar Kommunista Párt Vas megyei Intéző Bizottságának javaslatai. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 137-138. p. 943.9 E 99
A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei szervező bizottságának nyilatkozata. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 147-148. p. 943.9 E 99
   
Szociáldemokrata Párt  
Megbeszélésre jöttek össze a szociáldemokrata párttagok. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 183-184. p. 943.9 E 99
A Magyar Szociáldemokrata Párt megkezdte a megyében a tagtoborzást. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 206-207. p. 943.9 E 99
   
Független Kisgazdapárt  
Megalakult a Független Kisgazdapárt Vas megyei szervezete. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 333-334. p. 943. 9 E 99
   
Nemzeti Parasztpárt  
Megalakult a Nemzeti Parasztpárt Vas megyei Szervező Bizottsága. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 395. p. 943.9 E 99
A Nemzeti Parasztpárt megyei és városi szervezetének felhívása. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 407. p. 943.9 E 99
„Néppel a népért”. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 2. p.
A Petőfi Párt [Nemzeti Parasztpárt] Vas Megyei és Szombathelyi Szervezetének felhívása  
Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 428-429. p. 943. 9 E 99
   
A helyi napilapok 1956-ban  
Szabad Vasmegye [1948-tól: Vasmegye]
   1945. ápr. 9. – 1956. nov. 18. [szünetelt: 1956. okt. 30. – nov. 4.] 
 
Vasi Hírlap
   1956. okt. 30. – nov. 3. 
 
Vas Népe
   1956. nov. 20.  -
 
   
Összeállította: Nagyváradi Nóra,
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap