A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdűlap Impresszum Kapcsolatfelv√©tel
Katalógusok
WEB OPAC
V√°logat√°sok
Tematikus ajánlók
Vasi Digitális Könyvtár
Oktat√°si c√©l√ļ digit√°lis tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
K√∂z√©rdekű adatok
P√°ly√°zataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezťs
1956 Vas megyében

1956 Vas megyében  
   
Vas megye  
Ez történt Vas megyében. Összeáll. R. Farkas Klári.  [Bp.] Kossuth, 1957. 94 p. Hb. 174
Kozma Gábor: Vasi "fehér könyv" 1956-ról. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 6. p
Az 1957-ben megjelent "Ez történet Vas megyében" címû könyvben megjelent rágalmakról, elítélt személyekről
P 5
KOZMA Gábor:  A vidék forradalma. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 6. p.
Az 1956-os Vas megyei eseményekről az Ez történt Vas megyében  című könyvből vett idézetek kommentálása alapján         
P 5
VARGA Gábor:  A forradalmi ifjúsági szövetség élén. = Vasi Fiatal, 1972. 1. sz. 3. p.
Barnák János, a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség Vas megyei Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke 1956-ban     
Hg 95
Részvétel, részvéttel. = Vas Népe, 1989. jún. 16. 5. p.    
Névsor azokról, akik Vas megyében születtek, és akiket 1956. dec. 20. és 1961. dec. 13. között végeztek ki az 56-os eseményekben való részvételükért     
P 5
Vas megye. = 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22. – november 5. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Zrínyi, 1991. 535-545. p.     943.9 E 99
BERKI Mihály: A karhatalom 1956-1957-ben. 19. rész.  Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = Új Magyarország, 1992. okt. 3. 14. p.
Vas megyei kommunista pártvezetők karhatalmi szervezkedése 1956-1957-ben
P 90
   Ua. részben: Vasi pártfunkcionáriusok pufajkában. = B. M.: Pufajkások. Bp. 1993. 122-126. p. 943.9 B 55
Vas Megye Tanácsa távmondati könyve. 1956. október 24-28. Közli: Feiszt György. = Évkönyv I. Szerk.biz. Bak János. Bp. 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete, 1992.  191-197 p. Töredék a Vas Megyei Tanács távmondati könyvének iratanyagából     943.9 E 98/1
MAYER László:  Adatok az 1956-os forradalom Vas megyei résztvevőiről. = Vas megyei levéltári füzetek. 6. köt. Előadások Vas megye történetérõl II. Szombathely. Vas Megyei Levéltár, 1993. 265-275 p. 
A Vas Megyei Bíróság irattárában őrzött, 1991-ben a Vas Megyei Levéltárba átvett 1957-1960 között tárgyalt büntetőperek iratai alapján   
943.9 V 54/6
PÁLMÁNY Béla: Menekülők és határőrök macska-egér harca a magyar-osztrák határon (1956 november - 1957 január). = Rebellitás, 1994. 4-5. sz. 16-25. p.
Vas megyei vonatkozásokkal   
Z 119
RADAKOVITS Béla: 40 éve történt. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, és annak hatása községeinkre. = Határmenti Krónika, 1996. 2. sz. dec., mell. II. p.     X 880
Vas megye. = 1956 vidéki sajtója. Összeáll. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp. Korona, 1996. 657-703. p.
A Vasmegye c. napilap 1956. okt. 23-28., nov. 5-i, a Vasi Hírlap 1956. okt. 31., nov. 1., 3-i számának másolata    
943.9 E 99
KAPILLER Ferenc: Emléktöredékek '56-ról. Beszélgetés egy ludovikás tiszttel. = Vasi Szemle, 1997. 1. sz. 60-64. p.      X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960. Szombathely.
Vas Megyei Honismereti Egyesület, 1997.  481, 5 p.     
Hd. 2443
Rendőrségi napi jelentések. [Összeáll. Kajári Erzsébet]. Bp. Belügyminisztérium; 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézet Közalapítványa, 1997. (Belügyi iratok ; 1-2.)
1. köt. 1956. október 23. – december 12.  571 p.
2. köt. 1956. december 13. - december 31. 476 p.
A Vas megyei rendőrkapitányság és a szombathelyi Hazatelepítő központ jelentéseivel is   
Olvasóterem
350 R 571-2
Forradalmi napok - a korabeli megyei lapokban. = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
A Vasmegye és a néhány napig létező Vasi Hírlap napilapok 1956. októberében megjelent cikkeiről, tudósításairól   
P 5
SIMON Erzsébet: Naponta kivégzéshez sorakoztatták... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 4. p.
Szénhegyi János répcelaki teherautósofőr visszaemlékezése az 1956-os vas megyei eseményekre      
P 5
   
Bozsok  
FEKETE János: Forradalom a határ mentén. Százával menekültek Bozsokon át. = Savaria Fórum, 2005. nov. 5. 9. p.
Fekete János visszaemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire Bozsokon
Hi 87 
   
Kemenesmihályfa  
ORDAS Iván: Egy másik Vidos József...= Vas Népe, 1993. dec. 22.  5. p.    Az 1956-os hős Vidos Józsefről       P 5
TAKÁCS Anna: "Én azt tartom, mindenért áldoznunk kell". Az egyszeri kulákfiú ma alpolgármester. = Vasvármegye, 1991. jan. 20. 10. p.
Ambrus Géza  visszaemlékezése az 1956-os forradalom eseményeire
P 80
   
Körmend  
KOMJÁTHY Kálmán:  Naplórészletek. = Rábavidék, 1990. nov.19.  4. p.
Naplórészletek Körmenden 1956. október 23-tól november 10-ig lezajlott eseményekről
Hi 86
Mi történt Körmenden 1956-ban. = Rábavidék, 1990. nov. 30. 4-5. p., dec. 21. 5. p., 1991. jan. 18. 5. p.  Hi 86
HORVÁTH Imre: Mi történt Körmenden 1956-ban? Ahogy egy szemtanú látja. = Rábavidék, 1991. febr. 1. 5. p.
Horváth Imre beszámolója a Körmenden 1956. október 23. és november 4. között történtekről         
Hi 86
HOMOLKA Gyula: A valódi 56 Körmenden. Egy szemtanú visszaemlékezése. = Rábavidék,  1991. okt. 23. 1-2. p.
Homolka Gyula - aki 1956-ban a körmendi járás tanácselnöke volt - visszaemlékezése
Hi 86
KOMJÁTHY Kálmán: A vérbe fojtott forradalom. Ahogy a szemtanú látta. = Rábavidék, 1993. okt. 22.  2. p.
A szervező visszaemlékezése az 1956. október 23-án Körmenden történt eseményekre   
Hi 86
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Öt nap tanácselnökségért - fél évig rabkenyéren. = Körmendi Figyelő, 1993. okt. 22. 1., 5. p.
Beszélgetés Homolka Gyulával       
Hg 320
DOMONKOS László: Emlékszilánkok tanári pályám elejéről (Körmend, 1956 ősze). = Körmendi Figyelő, 1996. dec. 11. 4-5. p. Hg 320
   
Kõszeg  
WÉBER Viktor: Mi történt Kőszegen 1956-ban? = Kőszeg és Vidéke, 1991. 11. sz. 7. p.
A helyi forradalmi bizottság tagjának visszaemlékezése
Hi 78
MESTER István: Kőszeg 1956-ja - a postavezető szemével. = Vasi Honismereti Közlemények, 1992. 2. sz. 33-38. p.
Az 1956. október - novemberi kőszegi eseményekről
X 379
DOMONKOS László, P.: 1956 Kőszegen (1-3.) = Kőszeg és Vidéke, 1997. okt. 17. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 14. 6. p.
A kőszegi pap emlékezése az 1956-os eseményekre
Hi 78
KISS János: Ami az '56-os cikkből kimaradt. = Kőszeg és Vidéke, 1997. nov. 28. 5. p.
Beszélgetés P. Domonkos László plébánossal, a kõszegi 1956-os eseményekről
Hi 78
KOZMA Gábor: Cőgerből lett a kőszegi hazafi. = Vas Népe, 2000. jan. 22. 5. p.
Beszélgetés a jelenleg Svájcban élő, kőszegi születésű Szentessy Olivérrel
P 5
   
Magyarnádalja  
HUSZÁR János:  Az 1956-os forradalmi események Magyarnádalján. = Határmenti Krónika,  1996. dec. 2. sz., mell. III. p. Hg 338
   
Oszkó  
ZÁGORHIDI CZIGÁNY Szabolcs:  Emlékeim az 1956-os forradalom oszkói eseményeiről. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 562-566. p.
Események 1956 decemberétől 1959 szeptemberéig
X 75
   Ua.: Dobszó Oszkó, 1995. 8. sz. 1. p., 9. sz. 1. p., 1996. 1. sz. 1.,2. p.      Hg 351
   
Õriszentpéter  
CSILLAG Miklós: 1956 őszén. = Szentpéteri Krónika, 2003. 9. sz. 4. p.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc őriszentpéteri eseményeiről 
 
   
Pinkamindszent  
NAGY Győző:  Megüzent forradalom. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 10. p.
A pinkamindszenteni lakosok visszaemlékezései az 1956-os eseményekre      
P 5
   
Sárvár  
MOLNÁR Zoltán, V.: Díszsírhely az ötvenhatos nemzetőrnek. Török István hazatért. = Sárvári Hírlap, 1991. 6. sz.  1. p.
A sárvári születésû, 1958-ban kivégzett nemzetőr-mártír ápr. 12-i sárvári temetéséről
Hi 79
CSORBA Boldizsár: Bajtársunk volt Abai Imre. = Ötvenhatos Nemzeti Párt Lapja, 1992. okt. 10. 1. p.
Emlékezés Abai Imrére, aki 1952-től 1965-ig Sárváron lelkipásztorként tevékenykedett
Hg 295
MARTON Lajos:  Emlékeim Abai Imréről. = Sárvári Hírlap, 1992. okt. 23.  5. p. Hi 79
BODORKÓS András: Lecsendesítette a háborgó tengert.  Abai Imre emléke. = Vas Népe, 1994. okt. 22. 9. p. P 5
SZIBLER Imréné: Akikért a harang szól. Részletek. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 553-561. p.
Az 1956-os forradalom eseményei és az 1957-es megtorlások Sárváron
X 75
BAJONTAI Imre: Mi történt Sárváron 1956-ban? = Vasi Szemle, 1997. 5. sz. 657-666. p.
A forradalom eseményei a szerző visszaemlékezéseiben
X 75
   Ua. részben: Sárvári Hírlap, 1996. okt. 25.  7. p. Hi 79
   
Szentgotthárd  
FORGÁCS Bernadett: Azt hittük, életképes lesz a forradalom. = Vas Népe, 1999. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés a Kanadában élő Hári Istvánnal, aki 1956-ban a szentgotthárdi Nemzeti Tanács elnöke volt
P 5
SZENKOVITS Péter: Soha, semmit nem adtak fel. = Vas Népe, 2003. okt. 22. 9. p.
A Körmenden élő Németh Imre és Németh Imréné személyes hangú visszaemlékezése az 50-es évekbeli bebörtönzésükre, az 1956-os szentgotthárdi eseményekre, az azt követő letartóztatásukra        
P 5
NÉMETH F. Bernadett : Az ezüst érdemkereszt. Bíró Jenő, az 56-os Szövetség helyi elnöke a forradalomról, a kitüntetésrõl . = Vas Népe, 2005. nov. 4. 5. p.
Bíró Jenőnek, az 56-os Szövetség szentgotthárdi szervezete elnökének visszaemlékezése 1956-os letartóztatására
P 5
   
Vasvár  
PRIEGER Zsolt: Hannibál tanár úr Vasvárról. "Kis nagy ember volt". = Vas Népe, 1993. okt. 22. 7. p.
Az 1956-os vasvári események fõszereplőirl, a vasvári Petőfi Sándor Általános Iskola két pedagógusáról, Puskás Sándorról és Szakály Jánosról     
P 5
TAUSZ István: "56-os az, aki a maga módján vívta meg a saját szabadságharcát". = Vasvári Újság, 2003. okt. 31. 2-3. p.
Nagy Alajos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség tiszteletbeli elnöke beszélt a forradalommal kapcsolatos személyes emlékeiről
Hg 289
   
Szombathely  
1956 szombathelyi áldozatai. = Magyar Nyugat, 1989. 2. sz. 12. p.
Az áldozatok névsora
Y 568
HALMÁGYI Miklós: Megtorlás mégis volt. = Tér-kép, 1989. 20. sz. 8. p.
Beszélgetés dr. István Lajossal, az 1956-os népfelkelésben játszott szerepéről, a szombathelyi eseményekről
Y 547
KONCZ Endre: Szombathely 1956. = Tér-kép, 1989. 32. sz. 10-11. p.
Az 1956-os népfelkelés szombathelyi eseményeiről
Y 547
A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. - november 9.  Szerk. Kenedi János.  Bp. Századvég  Nyilvánosság Klub, 1989.  507 p. - (Századvég füzetek ; 3.)
A Szombathelyi Rádióban elhangzott hírek közlésével
943.9 F 74/3
LAKATOS Ferenc:  Így hullt le a vörös csillag. Emlékezik a két főszereplő. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 3. p.
Az 1956. okt. 28-i szombathelyi eseményrõl, a vörös csillagnak és a címernek a megyei tanács épületérõl való eltávolításáról. Nagy Sándor és Dorner Dénes visszaemlékezése  
P 5
KOMONDI Gábor: 1956. október 23. A Vas Megyei Nemzeti Bizottság elnöke: dr. Welther Károly. Beszélgetés a leányával, Welther Ildikóval. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 5. p.
Megemlékezés dr. Welther Károly ügyvéd 1956-os tevékenységéről
P 5
DUGMANITS Csaba:  Vas megye "Nagy Imréje". = Vas Népe, 1991. okt. 22.  7. p.
Beszélgetés a Budapesten élő Horn Miklóssal, az 1956-os Vas megyei eseményekről, a forradalomban játszott szerepéről       
P 5
PRIEGER Zsolt: 1956 Szombathelyen. A munkástanácsoktól a deportálásokig. Beszélgetés dr. Kövér Istvánnal, az Éhen Gyula Kör alelnökével. = Vas Népe, 1992. okt. 22. 9. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeiről
P 5
PRIEGER Zsolt: Szakdolgozat: a "tiltott gyümölcs". = Vas Népe, 1992. okt. 22. 7. p.
Beszélgetés 1956. szombathelyi eseményeiről a ma Budapesten tanító Tajta Gáborral, aki a  Vas megyei 1956-os forradalmi eseményekről írt szakdolgozatot 1986-ban       
P 5
NÉMETHY Mária: Tibola Imre emlékezik 1956. október 28-ra. A forradalom nagy napja Szombathelyen. = Vas Népe, 1992. okt. 28. 3. p.
Beszélgetés Tibola Imrével, a szombathelyi székesegyház főplébánosával életéről, az 1956-os forradalomban betöltött szerepéről, az akkori szombathelyi eseményekről
P 5
PRIEGER Zsolt: "Túl sok ma a hős..." Még egyszer a szombathelyi '56-ról. = Savaria Fórum, 1992. okt. 30. 2. p.
Beszélgetés Füzessy József volt birkózó edzővel, az 1956-os forradalom történéseiben vállalt szerepéről
Hi 87
NÉMETH Lajos: 1956 : Halál vagy életfogytiglan!? I-III.  = Vasvármegye, 1993. okt. 24. 4. p., okt. 31. 4. p., nov. 7. 4. p.
Beszélgetés Füzessy József birkózó edzővel, a szombathelyi Járműjavitó egykori dolgozójával életéről a szombathelyi 1956-os forradalmi eseményekről, az ÁVH-s laktanyai lázadásról, a forradalmat követő megtorlásokról
P 80
EKLER Dezső: 1956 november 4. "Azt hittem vége!" = Vasvármegye, 1993. nov. 7. 1., 3. p.
A szombathelyi dr. Ekler Dezső visszaemlékezése az 1956-os forradalmi eseményekre
P 80
KURUCZ Miklós:  "Mi nem lövünk a népre". Egy határõrtiszt vallomása. = Vas Népe, 1994. febr. 8. 3. p.
Beszélgetés Dorner Dénes nyugállományú ezredessel, aki 1956 tavaszától a Szombathelyi Határőrkerület parancsnokhelyettese volt, majd október 23-án megválasztották a forradalmi katonai tanács elnökének
P 5
NÉMETH Lajos: Itt félned, halnod kell. = Vasvármegye, 1994. máj. 8. 8-9. p.
Beszélgetés a vaskeresztesi Szili Lászlóval 1956-os szombathelyi emlékeiről
P 80
BÓDIZS Mária:  In memoriam 1956. október 24. - november 4. = Savaria Fórum, 1995. okt. 20. 6. p.
Szentidai József nyugalmazott szombathelyi tanár, a volt Vas megyei Forradalmi Nemzeti Bizottság tagjának emlékezése a szombathelyi 1956 október végi történésekre    
Hi 87
FÜZESSY József: Az állomáson. Egy megelőzött vérfürdő. = Savaria Fórum, 1996. okt. 22. 8-9. p.
Szombathely 1956-os eseményeiről és az azt követő idõszakról     
Hi 87
A szitává lőtt kabát. (Újra a tanácsházi lövöldözésről...). = Savaria Fórum, 1996. dec. 6. 15. p.
Az 1956. nov. 4-én a szombathelyi városi tanács Kőszegi utcai épületében porta szolgálatot teljesítő Pingitzer György leányának visszaemlékezése az akkori eseményekre   
Hi 87
MAYER László: Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeinek fotóiból. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 4. sz. 5-10. p. X 379
FÜLÖP Ferenc: A szombathelyi ÉDÁSZ munkástanácsában. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 527-544. p.
Visszaemlékezés az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeire          
X 75
KÖVÉR István: Hősi halottaink. Az 1956. november 4-i szovjet orvtámadás során Szombathelyen elesettek jelenleg ismert névsora. = Vasi Szemle, 1996.  4. sz. 567-570. p. X 75
TIBOLA Imre: 56-os emlékeim... Katolikus papok a szombathelyi eseményekben. = Vasi Szemle, 1996. 4. sz. 505-525. p. X 75
KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Szombathelyen, 1956-1960. Szombathely. Vas Megyei Honismereti Egyesület ; Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1996.  265, 109 p. Hd 2404
SZIGETVÁRY Ferenc: Munkástanács a Vas Megyei Gyógyszertár Vállalatnál, 1956-ban. = Vasi Szemle, 1997. 3. sz. 345-355. p. X 75
MAYER Rudolf:  "Egy örök éjet kell még átaludnunk". = Savaria Fórum, 1997. okt. 23. 3. p.
Dr. Welther Károly ügyvédrõl. Beszélgetés lányával, Kecskésné Welther Ildikóval
Hi 87
TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Agyonlőtték, hogy ne beszéljen... = Vas Népe, 1998. okt. 22. 5. p.
Márfy Alfréd (1936-1956) szentkirályi nemzetőr haláláról, a Vas Megyei Rendőrfőkapitány-ság épületénél történt 1956-os eseményekről   
P 5
SZENKOVITS Péter: Tûzvonalban, tehetetlenül. 1956. november 4. Szombathely, Sztálin út 22. Szinte valamennyi lakó a lépcsőházban volt. = Vas Népe, 2000. okt. 21. 5. p.
Az 1956. nov. 4-én történtekre emlékeznek a Széll K. u. 22. sz. ház lakói
P 5
KOZMA Gábor: Forradalom és bukás. Ez történt Szombathelyen - Visszafogott forradalom - Szovjet sortüzek. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
NÉMETHY Mária:  Ügyvédből lett forradalmárrá. Emlékezés dr. Welther Károlyra, az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökére. = Vas Népe, 2000. nov. 4. 5. p. P 5
A Szabad Szombathelyi Rádió. = Vas Népe, 2000. nov. 22. 5. p.
Az 1956. okt. 28-tól nov. 4-ig mûködött rádió történetéről, munkatársairól, helyéről az általuk sugárzott adásokról
P 5
Vasutasok 1956-57-ben. = Vas Népe, 2000. dec. 4.  5. p. P 5
ÓVÁRI Gábor: 1956 októbere Szombathelyen. = Savaria Fórum, 2004. okt. 24. 8. p.
Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeirõl  a korabeli Vasmegye c. újság október végi számaiban megjelent írások alapján
Hi 87
ÓVÁRI Gábor: Ügyvédből forradalmár. Emlékezés dr. Welther Károlyra. = Savaria Fórum, 2004. okt. 29. 9. p. Hi 87
   
Gépeltérítés  
1956. júl. 13.  
Légikalózok.  Banditatámadás a budapest – szombathelyi utasszállító gépen. = Vasmegye, 1956. júl. 15. 3. p. Hi 9
Az elrabolt repülőgép utasainak beszámolója élményeikről. = Vasmegye, 1956. júl. 22. 3. p. Hi 9
KOZMA Gábor: Szombathelyre indult. 1956. az eltérített Malév-gép. = Vas Népe, 1990. dec. 10. 4. p. P 5
KOZMA Gábor: Nem tűrt – tüzelt az ávós. 1956. Malév-gép, mi történt? = Vas Népe, 1990. dec. 13. 5. p. P 5
1956. okt. 15.  
Újabb repülőgéprablási kísérlet a Szombathely – zalaegerszegi útvonalon. = Vasmegye, 1956. okt. 16. 1. p. Hi 9
MARKOVITS Ilona: Újabb részletek a repülõgép elleni meghiusult banditatámadásról. Mit mondanak az utasok? = Vasmegye, 1956. okt. 17. 1. p. Hi 9
Államvédelmi tisztek kitüntetése a repülõgépen történt banditatámadás megakadályozásáért. = Vasmegye, 1956. okt. 18. 1. p. Hi 9
Köszönet a bátorságért. = Vasmegye, 1956. okt. 20. 2. p. Hi 9
SZERDAHELYi Pál: Két szemtanú jelentkezett. 1956. Mi történt az eltérített Malév-géppel Szombathelyen? Fõszerepet kaptak az ávósok. = Vas Népe, 1991. jan. 12. 14. p. P 5
A politikai pártok és a forradalom Magyar Dolgozók Pártja/ Magyar Szocialista Munkáspárt
Az MDP Vas Megyei Végrehajtó Bizottságának levele a párt központi vezetéséhez. = Vasmegye, 1956. okt. 24. 1. p.
Hi 9
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 54-55. p. 943.9 E 99
A Magyar Kommunista Párt Vas megyei Intéző Bizottságának javaslatai. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 137-138. p. 943.9 E 99
A Magyar Szocialista Munkáspárt Vas megyei szervező bizottságának nyilatkozata. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 147-148. p. 943.9 E 99
   
Szociáldemokrata Párt  
Megbeszélésre jöttek össze a szociáldemokrata párttagok. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31. 3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 183-184. p. 943.9 E 99
A Magyar Szociáldemokrata Párt megkezdte a megyében a tagtoborzást. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 206-207. p. 943.9 E 99
   
Független Kisgazdapárt  
Megalakult a Független Kisgazdapárt Vas megyei szervezete. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 333-334. p. 943. 9 E 99
   
Nemzeti Parasztpárt  
Megalakult a Nemzeti Parasztpárt Vas megyei Szervező Bizottsága. = Vasi Hírlap, 1956. okt. 31.  3. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 395. p. 943.9 E 99
A Nemzeti Parasztpárt megyei és városi szervezetének felhívása. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 1. 1. p. Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 407. p. 943.9 E 99
„Néppel a népért”. = Vasi Hírlap, 1956. nov. 3. 2. p.
A Petőfi Párt [Nemzeti Parasztpárt] Vas Megyei és Szombathelyi Szervezetének felhívása  
Hi 41
   Ua.: 1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp. 1998. 428-429. p. 943. 9 E 99
   
A helyi napilapok 1956-ban  
Szabad Vasmegye [1948-tól: Vasmegye]
   1945. ápr. 9. – 1956. nov. 18. [szünetelt: 1956. okt. 30. – nov. 4.] 
 
Vasi Hírlap
   1956. okt. 30. – nov. 3. 
 
Vas Népe
   1956. nov. 20.  -
 
   
Összeállította: Nagyváradi Nóra,
a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa


El√©rhetős√©gek
Nyitvatart√°s
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresťs a honlapon
SzavazŠs
√Ėn szerint sz√ľks√©g van a h√°zi k√∂lcs√∂nz√©sre?
Igen, mert sok az otthon√°b√≥l nehezen kimozdul√≥ idős vagy fogyat√©kkal √©lő ember, akinek fontos az olvas√°s, a kult√ļra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a csal√°dtagoknak erre m√°r nem biztos, hogy marad ideje, energi√°ja.
Nem, mert a csal√°dtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lak√°sba nem sz√≠vesen enged√ľnk be "idegent".
Nem, mert elegendő sz√≥rakoz√°s a telev√≠zi√≥ √©s a r√°di√≥.
 
 
 
 
Legyen a kezdűlapom | HozzŠadŠs a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelv√©tel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi DŠniel KŲnyvtŠr. Minden jog fenntartva.
Utolsů frissŪtťs dŠtuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdűlap